Kampus Morasko – dane do pobrania

Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych na bieżąco opracowuje nowe zakresy danych przestrzennych z obszaru Kampusu Morasko do celów naukowych, edukacyjnych i promocyjnych. Dostęp do naszych danych przestrzennych określa regulamin znajdujący się pod tabelą. Obecnie dostępne są do pobrania następujące typy danych przestrzennych:

ProduktOpisRozmiarPodgląd
1. Wysokorozdzielcza ortofotomapa Kampusu UAM Morasko, Poznań, lato 2022

Zdjęcia pozyskano za pomocą kamery RGB FC220 na dronie Mavic Pro.
Kompozycja barwna – RGB(123);
Kanał przezroczystości – 4;
Rozdzielczość przestrzenna – 3 cm;
Okres pozyskania zdjęć:
6-14.09.22r;
Format: .jp2 (JPEG2000)
Układ współrzędnych: PUWG 1992 (EPSG:2180).
1,12 GB
2. Chmura punktów nalotu fotogrametrycznego, Kampus UAM Morasko, PoznańTzw. Dense Point Cloud, na podstawie nalotów fotogrametrycznych wykonanych dronem Mavic Pro w terminach
6-14.09.22r.
Format: .laz
2,47 GB
3. Wysokorozdzielcza ortofotomapa Kampusu UAM Morasko, Poznań, jesień 2022

Zdjęcia pozyskano za pomocą kamery RGB FC220 na dronie Mavic Pro.
Kompozycja barwna – RGB(123);
Kanał przezroczystości – 4;
Rozdzielczość przestrzenna – 3 cm;
Okres pozyskania zdjęć:
17-28.10.22rr;
Format: .jp2 (JPEG2000)
Układ współrzędnych: PUWG 1992 (EPSG:2180).
1,09GB
Autorami w/w produktów są pracownicy LBIP: dr Maciej Nowak, Michał Delikta, Kacper Sobieraj. Forma cytacji:
Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2022) Zasoby udostępniane: http://wpbip.home.amu.edu.pl/?page_id=710 (<data dostępu>)

Aby uzyskać dostęp do pobierania danych należy wypełnić wniosek on-line pod adresem: WNIOSEK oraz zaakceptować „Regulamin korzystania z danych Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych”.

Regulamin korzystania z danych
Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych

 1. Jednostką odpowiedzialną za rozpowszechnianie danych jest Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, tel.: +48 61 829-56-13.
 2. Prawa autorskie do danych i produktów zamieszczonych na stronie należą do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowanego przez Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych.
 3. Dane udostępniane są nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym Wnioskodawcom, do użytku niekomercyjnego.
 4. Dane udostępniane są na licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.
 5. Wnioskodawca składa wniosek o umożliwienie pobierania danych z zasobów LBIP poprzez formularz on-line pod adresem: forms.gle/sR9RiXSQDArebGbN8 .
 6. Informacje zbierane we wniosku służą wyłącznie analizie wykorzystania danych oraz udoskonaleniu zasobów, zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną pod regulaminem.
 7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne nieprawidłowe działanie oraz prawdziwość udostępnianych danych.
 8. Błędy w funkcjonowaniu strony internetowej, formularza z wnioskiem lub udostępnianych produktów należy zgłaszać pod adres: wpbip@amu.edu.pl.
 9. Podmiot rozpowszechniający całość lub fragmenty danych pobranych z zasobów LBIP zobowiązany jest do zamieszczenia informacji: „Dane pobrane zostały z zasobów Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wpbip.home.amu.edu.pl”.
 10. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w rozpowszechnianych produktach, podmiot rozpowszechniający zobowiązany jest do zamieszczenia dodatkowej informacji o tym fakcie.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia wniosku o udostępnienie Pani/Panu danych przestrzennych LBIP, udostępnienia danych LBIP oraz ewentualnego kontaktu z Panią/Panem w celu analizy sposobu wykorzystania przez Panią/Pana tych danych, w celu udoskonalenia gromadzonych zasobów.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych/wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
 6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych w zakresie realizacji usługi korzystania i obsługi formularza rejestracyjnego.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 15 RODO,
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 16 RODO,
  c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  f) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Odmowa podania wymaganych danych będzie skutkowała brakiem możliwości złożenia wniosku oraz udostępnienia danych LBIP.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO.